För kvinnor 

Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor

Neran 0 comments

Rätten ska se till att frågan om faderskap eller föräldraskap blir tillbörligen utredd och kan t. Juridiska fakultetsnämnden vid Uppsala universitet påpekar att det, särskilt ur ett barnperspektiv, kan finnas anledning att överväga en tidsbegränsning av rätten för maken att häva sitt rättsliga faderskap med hänvisning till bristande överensstämmelse mellan genetiskt och rättsligt faderskap. Vi har i det föregående sagt att frågor som har betydelse för både par och ensamstående tas upp först i slutbetänkandet.

Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor [PUNIQRANDLINE-(au-dating-names.txt)

Detsamma gäller om det är utrett att en man har haft samlag med barnets mor eller att en insemination eller befruktning utanför moderns kropp har skett med hans spermier under den tid då barnet kan vara avlat och det med hänsyn till samtliga omständigheter är sannolikt att barnet har avlats av honom.

Ett fastställande av faderskap med stöd av enbart 1 kap. Om barnet har kommit till genom en assisterad befruktning som utförts med samtycke av en man som vid behandlingen var moderns make eller sambo och det med hänsyn till samtliga omständigheter är sannolikt att barnet har avlats genom behandlingen, anses denne man som barnets far vid tillämpningen av bestämmelserna i 2—5 §§ FB 1 kap.

Reglerna gör det möjligt att fastställa faderskapet enligt 1 kap. Om det brister i någon av förutsättningarna enligt 1 assisterad befruktning för ensamstående kvinnor. När den assisterade befruktningen har utförts med donerade spermier och enligt gällande bestämmelser, finns det i sådana fall ingen möjlighet att genom dom förklara spermiegivaren som far till barnet 1 kap. Om spermiegivaren inte vill bekräfta faderskapet enligt 1 kap. Bestämmelserna i 1 kap. De assisterad befruktning för ensamstående kvinnor alltså även vid behandlingar som har utförts utomlands och vid s.

Faderskapsregeln i 1 kap. Om den assisterade befruktningen har utförts på något annat sätt än enligt lagen om genetisk integritet m. En förutsättning för detta är dock att det inte finns någon annan man som enligt 1 kap. Någon särskild föreskrift om detta har inte ansetts behövlig. Om ett par består av två kvinnor som är gifta, registrerade partner eller sambor, finns det vid assisterad befruktning en möjlighet att fastställa föräldraskap för den kvinna som inte bär och föder barnet.

Bestämmelserna, som finns min första största kärlek chords 1 kap. Föräldraskap måste, till skillnad från faderskap, alltid fastställas genom bekräftelse eller dom. Detta beror på att det i dessa fall inte finns någon motsvarighet till faderskapspresumtionen i 1 kap.

För fastställande av föräldraskap gäller i stort sett samma regler som för fastställande av faderskap se avsnitt 4. De gäller således inte om behandlingen har utförts i privat regi eller utomlands jfr bestämmelserna i 1 kap. I de senare fallen ska i stället faderskap fastställas för spermiegivaren enligt bestämmelserna i 1 kap. Om det är till fördel för barnet och övriga förutsättningar är uppfyllda, kan ett gemensamt föräldraskap för kvinnorna åstadkommas genom adoption prop.

Även bestämmelserna i 1 kap. Socialnämnden har under vissa förutsättningar en skyldighet att försöka utreda faderskap eller föräldraskap och se till att detta fastställs.

Offentliga vården inte redo att inseminera ensamstående kvinnor - Nyheterna (TV4)

En första förutsättning är normalt att det inte föreligger någon faderskapspresumtion enligt 1 kap. Även i de situationer där det föreligger en faderskapspresumtion kan nämnden ha en sådan skyldighet om vårdnadshavaren, vårdnadshavarna eller mannen dvs. Nämndens utredning ska då avse faderskapet för en annan man eller föräldraskapet för assisterad befruktning för ensamstående kvinnor kvinna.

En andra förutsättning är att barnet står under kinky sims 3 vårdnad och har hemvist i Sverige. För skyldighet att utreda föräldraskap, krävs dessutom att det kan antas att en kvinna ska anses som förälder enligt 1 kap.

Socialnämnden ska inom ramen för sin utredning hämta in upplysningar från modern och från andra personer som kan lämna uppgifter av betydelse.

Utredningen ska bedrivas skyndsamt och nämnden ska föra protokoll över det som kommer fram i utredningen 2 kap.

Om barnet har kommit till genom en assisterad befruktning och med samtycke från den person i ett par som inte har burit och fött barnet, bör socialnämnden kontrollera att ett skriftligt eller muntligt samtycke verkligen har lämnats. Om ett samtycke har lämnats skriftligen, kan nämnden be paret att lämna in en kopia assisterad befruktning för ensamstående kvinnor samtyckeshandlingen.

' + p[1] + " träffar" + '

I andra fall kan nämnden inhämta behövlig information från den person som har ansvarat för den assisterade befruktningen. Denna person kan också behöva kontaktas i sådana fall där socialnämndens utredare eller någon av parterna är tveksam till om barnet har kommit till genom en assisterad befruktning se 5 kap. SO SFS Om socialnämnden anser att frågan om faderskap eller föräldraskap kan bedömas med tillräcklig säkerhet på grund av den genomförda utredningen, bör nämnden bereda mannen eller kvinnan en möjlighet att bekräfta faderskapet respektive föräldraskapet 2 kap.

Ungdomsdialog om assisterad befruktning

Socialnämnden får, som tidigare nämnts, bara godkänna en bekräftelse om det kan antas att en viss person är barnets far eller förälder 1 kap. Det är inte tillåtet att gallra sådana handlingar som förekommer i en faderskaps- eller föräldraskapsutredning.

Förbudet mot gallring gäller både för sådana handlingar som har kommit in till nämn. Om faderskap eller föräldraskap för ett barn inte har fastställts genom bekräftelse, kan frågan prövas av allmän domstol. Bestämmelser om detta finns isabella löwengrip 3 kap.

De innebär i huvudsak följande. En talan om fastställande av faderskap eller föräldraskap ska väckas av barnet och kan föras mot flera män respektive kvinnor. Om socialnämnden är skyldig att försöka utreda faderskapet eller föräldraskapet, ska barnets talan föras av nämnden och riktas mot de personer som skäligen kan komma i fråga som far eller förälder till barnet. Barnets talan får också alltid föras av modern, under förutsättningen att hon har vårdnaden om barnet, eller av en assisterad befruktning för ensamstående kvinnor förordnad vårdnadshavare.

Om barnets talan förs av socialnämnden, ska talan väckas vid tingsrätten i den ort där nämnden finns. I andra fall ska talan väckas vid den tingsrätt där motparten eller assisterad befruktning för ensamstående kvinnor av motparterna ska svara i tvistemål i allmänhet eller, om det inte finns någon behörig domstol, vid Stockholms tingsrätt. När socialnämnden har gjort en utredning om faderskapet eller föräldraskapet, ska nämnden till domstolen lämna in det protokoll som förts över utredningen.

Protokollet ska delges motparten eller motparterna i samband med stämningen. Rätten ska se till att frågan om faderskap eller föräldraskap blir tillbörligen utredd och kan t.

Rätten kan också begära in de uppgifter som finns om en assisterad befruktning. En sådan begäran ställs till den som är assisterad befruktning för ensamstående kvinnor har varit ansvarig för behandlingen eller till någon annan som har tillgång till uppgifterna 6 kap.

Rätten ska dessutom bereda var och en som kan föra talan på barnets vägnar en möjlighet att yttra sig i målet. Ett vittnesförhör får dock aldrig äga rum i syfte att styrka att vittnet har haft samlag med modern under den tid då barnet kan antas vara avlat.

Om en dom om faderskap eller föräldraskap överklagas, ska den högre domstolen pröva frågan i hela dess vidd. Den högre domstolen ska också, om den kommer fram till att någon annan än en.

Enligt direktiven ska utredningen beakta de rättigheter som barn tillerkänns enligt Förenta Nationernas FN:s konvention om barnets rättigheter barnkonventionen. Utredningen ska också beakta andra grundläggande mänskliga fri- och rättigheter och då särskilt de rättigheter som kvinnor tillerkänns i FN:s konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor kvinnokonventionen. I det följande redogör vi för relevanta delar av dessa två konventioner. Vi redogör också för relevanta delar av den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna EuropakonventionenFN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter och års Europarådskonvention om mänskliga rättigheter och biomedicin biomedicinkonventionen.

Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor behandlar vi Europeiska unionens EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna rättighetsstadgan och vissa andra instrument som har utarbetats inom EU och som har koppling till de frågor som utredningen har i uppdrag att överväga. Sist i kapitlet beskriver vi hur regleringen om assisterad befruktning och föräldraskap vid assisterad befruktning har utformats i några andra länder.

Innan vi redogör för innehållet i de internationella instrumenten finns det skäl att säga några ord om de metoder som finns för införlivande av internationella konventioner och andra instrument i svensk rätt och vilken status deras bestämmelser har i förhållande till bestämmelser i nationell rätt. I Sverige införlivas ofta konventioner genom transformering eller genom konstaterande av normharmoni. Transformering innebär att man, i den utsträckning det anses behövligt, inför eller ändrar svenska bestämmelser så att den nationella regleringen överensstämmer med konventionens krav.

Konstaterande av normharmoni. Ett annat tillvägagångssätt för införlivande är inkorporeringvilket innebär att man i lag föreskriver att bestämmelserna i en konvention ska gälla som lag assisterad befruktning för ensamstående kvinnor Sverige. Konventionens originaltext blir därmed gällande som svensk lag.

Sverige är alltid, oavsett om en konvention inkorporeras eller transformeras, eller om normharmoni konstateras, folkrättsligt förpliktat att följa de konventioner som har tillträtts. Riksdagen och regeringen ska säkerställa att den nationella lagstiftningen stämmer överens med Sveriges internationella åtaganden.

Enligt principen om fördragskonform tolkning ska svensk rätt av domstolar och andra myndigheter tolkas på ett sätt som är förenligt med Sveriges konventionsåtaganden.

Om det finns en konflikt mellan bestämmelserna i nationell rätt och bestämmelserna i en sådan internationell konvention som Sverige inte har inkorporerat, har dock den nationella rätten i regel getts företräde. Inom EU gäller de fördrag m. I EU-rättsliga sammanhang brukar dessa instrument kallas för primärrätt.

Även EU:s institutioner kan utfärda olika typer av rättsakter. Dessa rättsakter brukar kallas för sekundärrätt. En förordning är bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater. Ett direktiv sätter upp vilka mål som medlemsstaterna ska uppnå och det är sedan upp till varje stat att bestämma hur den ska genomföra dessa mål. Ett beslut är bindande och direkt tillämpligt för dem som det riktar sig till t. EU-institutionerna kan vidare framföra åsikter och föreslå åtgärder genom t.

FN:s konvention om barnets rättigheter barnkonventionen antogs den 20 november Sverige hade en framträdande roll vid arbetet med konventionen och assisterad befruktning för ensamstående kvinnor ett av de första länderna som. Konventionen trädde i kraft den 2 september I artikel 4 förpliktas staterna att vidta alla lämpliga lagstiftningsåtgärder samt administrativa och andra åtgärder som behövs för att genomföra de rättigheter som erkänns i konventionen, assisterad befruktning för ensamstående kvinnor.

Några lagstiftningsåtgärder ansågs inte nödvändiga för att Sverige skulle kunna tillträda barnkonventionen. Svensk rätt ansågs nämligen bondage anal sex förenlig med konventionens bestämmelser prop. Sedan barnkonventionen ratificerades har frågan om den svenska rättens överensstämmelse med rättigheterna i konventionen utretts vid flera tillfällen.

En särskild utredare har i mars fått regeringens uppdrag att göra en kartläggning inom särskilt angelägna områden av hur tillämpningen av lagar och andra föreskrifter överensstämmer med barnets rättigheter enligt konventionen och de tilläggsprotokoll som Sverige har tillträtt. Utredaren ska också analysera för- och nackdelar med att inkorporera barnkonventionen i svensk rätt.

Uppdraget ska redovisas senast den 4 mars dir. FN:s barnrättskommitté i Genève barnrättskommittén övervakar att konventionsstaterna i fråga om barnets rättigheter lever upp till konventionens krav.

I barnrättskommitténs arbete ingår bl. Sverige har hittills lämnat fem rapporter, varav den senaste lämnades i augusti Barnkonventionen kan sägas innehålla en universell definition av de rättigheter som bör tillkomma alla barn. Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor hindrar dock att konventionsstaterna tillgodoser barns rättigheter i större utsträckning än vad konventionen kräver.

Som barn räknas varje människa under 18 år, om inte han eller hon blir myndig tidigare enligt den nationella lagstiftningen. Konventionen vilar på fyra grundläggande principer som ska vara styrande för tolkningen av konventionens övriga artiklar. Principerna är. De grundläggande principerna innebär att varje barn, utan undantag, har rätt att få del av sina rättigheter, att barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som avser barn, att inte bara barnets överlevnad utan också barnets utveckling ska säkerställas till det yttersta av samhällets förmåga samt att barnets åsikter ska få komma fram och visas respekt.

De grundläggande principerna hänger ihop och formar tillsammans en attityd till barn som man skulle kunna kalla konventionens barnsyn.

I barnkonventionens inledning lyfts familjen fram som den grundläggande enheten i samhället och den naturliga miljön för barnens utveckling assisterad befruktning för ensamstående kvinnor välfärd. Det anges att barnet, för att kunna uppnå en fullständig och harmonisk utveckling av sin personlighet, bör växa upp i en familjemiljö, i en omgivning av lycka, kärlek och förståelse.

Av särskilt intresse för vårt arbete är de artiklar i barnkonventionen som avser barnets rätt till familj och identitet.

En viktig sådan artikel är artikel 7 som bl. Under utarbetandet av konventionen avsågs främst rätten för adopterade barn att få vetskap om sina genetiska föräldrar.

På senare år har rätten att få vetskap om sina föräldrar också aktualiserats i frågor som rör assisterad befruktning. Barnrättskommittén har konstaterat att konventionsstaternas tolkning av artikel 7 inte är entydig när det gäller barnets rätt att få vetskap om sina genetiska föräldrar och att alla länder inte ger de barn som har tillkommit med hjälp av donerade könsceller en rätt till kunskap om donatorns identitet. Barnrättskommittén har dessutom i sin granskning av Norges och Danmarks periodiska rapporter noterat att det kan finnas en motsättning mellan barns rätt att få kunskap om sitt ursprung och statens policy att hemlighålla donatorns identitet.

Artikel 8 kräver att staterna respekterar barnets rätt att behålla sin identitet, innefattande medborgarskap, namn och släktförhållanden såsom dessa erkänns i lag, utan olagligt ingripande.

Även denna artikel kan åberopas till stöd för barnets rätt att få vetskap om sitt ursprung. Enligt artikel 9 ska staterna säkerställa att ett barn inte skiljs från sina föräldrar mot föräldrarnas vilja.

Undantag gäller i de fall. I artikel 18 anges det att konventionsstaterna ska göra sitt bästa för att säkerställa erkännandet av principen att båda föräldrarna har ett gemensamt ansvar för barnets uppfostran och utveckling. Det anges också bl. Den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna Europakonventionen har inkorporerats i svensk rätt.

Enligt lagen om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna ska konventionen med tilläggsprotokoll gälla som lag i Sverige. Enligt 2 kap. Bestämmelsen innebär att Europakonventionens ställning är svagare än grundlag, men starkare än vanlig lag. Staternas efterlevnad av Europakonventionen övervakas av den europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna Europadomstolentill vilken enskilda har klagorätt.

Genom konventionen och tilläggsprotokollen garanteras ett antal specifika rättigheter och friheter. Dessa är bl. Enligt artikel 14 råder det ett förbud mot diskriminering. I artikeln sägs det att åtnjutandet av de fri- och rättigheter som anges i konventionen ska säkerställas utan någon åtskillnad såsom på grund av kön, ras, hudfärg, språk, religion, politisk eller annan åskådning, nationellt eller socialt ursprung, tillhörighet till nationell minoritet, förmögenhet, börd eller ställning i övrigt.

Diskrimineringsgrunderna är inte uttömmande. Av Europadomstolens praxis framgår bl. Artikel 14 är bara tillämplig när det gäller rättig. Sådana mål har hittills varit fåtaliga. Däremot krävs det inte att någon annan rättighet har kränkts för att artikel 14 ska ha överträtts se t. EB mot Frankrikedom den 22 januari En sådan olikbehandling är dessutom bara diskriminerande om den inte har någon objektiv och godtagbar grund. För att en åtgärd som innebär olikbehandling inte ska vara diskriminerande måste den alltså ha ett legitimt syfte och stå i rimlig proportion till detta syfte se t.

Karner mot Österrikedom den 24 juli Konventionsstaterna har samtidigt, enligt etablerad praxis, en vid bedömningsmarginal margin of appreciation när det gäller allmänna åtgärder som rör ekonomisk och social strategi.

Av störst betydelse för de frågor som utredningen har att överväga är artikel 8. Den handlar om enskildas rätt till respekt för sitt privat- och familjeliv och föreskriver följande. Var och en har rätt till respekt för sitt privat- och familjeliv, sitt hem och sin korrespondens.

Offentlig myndighet får inte inskränka åtnjutande av denna rättighet annat än med stöd av lag och om det i ett demokratiskt samhälle är nödvändigt med hänsyn till statens säkerhet, den allmänna säkerheten, landets ekonomiska välstånd eller till förebyggande av oordning eller brott eller till skydd för hälsa eller moral eller för andra personers fri- och rättigheter. Inom tillämpningsområdet för czech republic escort girls 8 ligger bl.

Artikeln omfattar även andra frågor, däribland frågor om sexuella relationer, personregistrering assisterad befruktning för ensamstående kvinnor information om privata förhållanden. Europadomstolen har slagit fast att artikel 8 också omfattar rätten att få, eller avstå från att få, genetiska barn, eftersom detta val är ett uttryck för privat- och familjelivet se bl.

Evans mot. Förenade kungariketdom den 10 aprilDickson mot Förenade kungariketdom den 4 decemberA, B och C mot Irlanddom. Artikel 8 innebär främst att staten ska avhålla sig från ingrepp i den skyddade rättigheten.

Staten ska dock även vidta positiva åtgärder för att skydda den enskildes hur man lyckas med första dejten. Åtgärderna kan utgöras av lagstiftning men också av skydd mot övergrepp i särskilda situationer.

Rätten till respekt för familjelivet innebär som huvudregel en rätt för familjemedlemmar att leva tillsammans och att på andra sätt vidmakthålla och utveckla de ömsesidiga relationerna utan ingrepp assisterad befruktning för ensamstående kvinnor statens sida.

Staterna måste i dessa fall också skapa rättsliga garantier som gör det möjligt för ett barn att integreras i sin familj från födseln eller annars så tidigt som möjligt se bl. Johnston m. Med sambor avses numera även homosexuella sambor se Schalk och Kopf mot Österrikedom den 24 juni Förhållandet mellan ett barn och dess genetiska far utgör inte alltid familjeliv.

I vissa rättsfall har bandet mellan barnet och fadern bedömts vara så svagt att förhållandet faller utanför artikelns ram. I ett fall hade en man donerat spermier till en lesbisk kvinna. Mannen ansågs inte stå i en familjerelation till barnet trots att han hade haft viss kontakt med barnet under dess första levnadstid Kommissionens 5 beslut i målet J. I artikel 8 anges det att staterna ska ha en nationell familjerättslig reglering som skyddar familjen.

Regleringen ska innehålla bestämmelser som ger barn en acceptabel familjerättslig status.

Långa väntetider till assisterad befruktning för ensamstående

Det finns inte några detaljerade krav på hur regleringen i övrigt ska vara utformad. Det finns däremot ett krav på assisterad befruktning för ensamstående kvinnor de rättigheter som den nationella regleringen ger bör vara effektiva. De bör också i praktiken kunna åtnjutas av de personer som är berörda. Staten har som sagt möjlighet att göra inskränkningar i den av artikel assisterad befruktning för ensamstående kvinnor skyddade rättigheten under förutsättningen att inskränk.

Alla inskränkningar måste bl. Det kan sammanfattningsvis konstateras att Europadomstolens hittillsvarande praxis inte ger så mycket ledning i frågor som rör nationell reglering av assisterad befruktning för ensamstående kvinnor.

FN:s konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor kvinnokonventionen från år syftar till att säkerställa lika rätt för kvinnor och män. Konventionen trädde i kraft år Den lyfter fram staternas skyldigheter att i lagstiftning och praxis avskaffa alla former av diskriminering av kvinnor på grund av kön.

De flesta av FN:s medlemsstater har ratificerat konventionen parlour sukhumvit Sverige var en av de första.

Konventionsstaternas efterlevnad av konventionen kontrolleras av en särskild kommitté. Konventionsstaterna måste med jämna mellanrum rapportera till kommittén hur de författningsmässigt och administrativt lever upp till konventionens olika artiklar. Kommittén kan bl. Rekommendationerna är dock inte juridiskt bindande.

Sverige har lämnat sju rapporter till kommittén, den senaste i augusti Nästa rapport ska lämnas i juni Enligt ett fakultativt tilläggsprotokoll till konventionen, som Sverige har ratificerat, har enskilda individer eller grupper av individer klagorätt till den särskilda kommittén. I artikel 2 anges det att konventionsstaterna fördömer alla former av diskriminering av kvinnor och att de är eniga om att på ett lämpligt sätt, och utan dröjsmål, inrikta sin politik på att av.

Artikeln innehåller också ett antal specifika åtaganden för konventionsstaterna. Om befruktning utanför kroppen skall utföras med ett annat ägg än kvinnans eget eller med en spermie från en man som inte är kvinnans make eller sambo, skall en läkare pröva om det med thai massage school till makarnas eller sambornas medicinska, psykologiska och sociala förhållanden är lämpligt att det äger rum en befruktning utanför kroppen.

Befruktning utanför kroppen får utföras endast om det kan antas att det blivande barnet kommer att växa upp under goda förhållanden. Om befruktning utanför kroppen ska utföras med ett annat ägg än kvinnans eget eller med en spermie från en man som assisterad befruktning för ensamstående kvinnor är kvinnans make eller sambo, ska en läkare pröva om det med hänsyn till makarnassambornas eller den ensamstående kvinnans medicinska, psykologiska och sociala förhållanden är lämpligt att det äger rum en befruktning utanför kroppen.

En befruktning utanför kroppen får utföras endast om det kan antas att det blivande barnet kommer att växa upp under goda förhållanden. Vägras befruktning utanför kroppen, får makarna eller samborna begära att Socialstyrelsen prövar frågan. Om en befruktning utanför kroppen vägrasfår makarnasamborna eller den ensamstående kvinnan begära att Socialstyrelsen prövar frågan.

Spermier som har donerats före ikraftträdandet får inte utan skriftligt samtycke från spermiegivaren användas vid en insemination assisterad befruktning för ensamstående kvinnor en befruktning utanför kroppen av en ensamstående kvinna. Frågan om huruvida ensamstående kvinnor bör få möjlighet till assisterad befruktning inom svensk hälso- och sjukvård har under en längre tid diskuterats i olika sammanhang.

De senaste åren har frågan bl. Debatten i riksdagen utmynnade våren i ett tillkännagivande om att regeringen skyndsamt ska återkomma med ett lagförslag som ger ensamstående kvinnor rätt till assisterad befruktning på samma sätt som par redan har enligt gällande rätt bet. Regeringen beslutade den 19 juni att ge en särskild utredare i uppdrag att överväga olika sätt att utöka möjligheterna för ofrivilligt barnlösa att kunna bli föräldrar.

I uppdraget ingick att lämna förslag som ger ensamstående möjlighet till assisterad befruktning i motsvarande utsträckning som gifta par och sambor. Utredningen, som har antagit namnet Utredningen om utökade möjligheter till behandling av ofrivillig barnlöshet, överlämnade i maj delbetänkandet Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor SOU Övriga delar av utredningens uppdrag, som bl.

En sammanfattning av delbetänkandet finns i bilaga 1 och betänkandets lagförslag finns i bilaga 2. Delbetänkandet har remissbehandlats. En förteckning över remissinstanserna finns i bilaga 3.

BRAZILIAN BIG COCK SHEMALE

Regeringen beslutade den 21 maj att inhämta Lagrådets yttrande över lagförslag som överensstämmer med lagförslagen i denna proposition. Lagrådets yttrande finns i bilaga 4. Lagrådets synpunkt behandlas i avsnitt 5. Regeringens förslag: Insemination och assisterad befruktning för ensamstående kvinnor utanför kroppen inom svensk hälso- och sjukvård ska få utföras också när en kvinna är ensamstående, dvs.

Utredningens förslag överensstämmer med regeringens. Remissinstanserna: De flesta remissinstanser tillstyrker förslaget eller har inga invändningar mot det.

Barnombudsmannen framhåller dock att. Några remissinstanser, bl. Kammarrätten i JönköpingSveriges kristna råd och Sveriges Kvinnolobbyavstyrker eller är tveksamma till förslaget. De anser att förslaget är otillräckligt utrett och att det utgår från vuxnas rätt till föräldraskap och inte primärt barnets bästa. Kommuner och Landsting och Östergötlands läns landsting framhåller att effekterna ur ett barnperspektiv bör analyseras innan ställning tas till om personer som har ändrat könstillhörighet från kvinna till man s.

KtM-personer ska omfattas av förslaget. Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter RFSL framhåller att det bör ges utrymme för par som inte lever tillsammans, s.

Dalarnas läns landstingJuridiska fakultetsnämnden vid. Uppsala universitet och Örebro läns landstinganser att frågan om assisterad befruktning för ensamstående kvinnor hör ihop med de frågor som utredningen ska behandla i slutbetänkandet och att frågorna därför bör behandlas i ett sammanhang.

Skälen för regeringens förslag: Assisterad befruktning är ett samlingsnamn på olika metoder för att behandla ofrivillig barnlöshet. Inom svensk hälso- och sjukvård kan assisterad befruktning utföras i form av dels insemination, dels befruktning utanför kroppen, s. Aktuella bestämmelser finns i lagen om genetisk integritet m. Dessa bestämmelser kompletteras av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om användning av vävnader och celler i hälso- och sjukvården och vid klinisk forskning m.

I sammanhanget kan även nämnas att Sveriges Kommuner och Landsting har tagit fram rekommendationer på området Rekommendation om enhetlighet i landstingens och regionernas erbjudande av offentligt finansierad assisterad befruktning.

För att en assisterad befruktning ska få utföras krävs i dag att den kvinna som ska genomgå behandlingen är gift, registerad partner eller sambo och att kvinnans make, maka, partner eller sambo har samtyckt till behandlingen. En insemination får göras med spermier antingen från kvinnans make eller sambo eller från en spermiegivare.

Befruktning utanför kroppen får göras antingen med ett donerat ägg och makens eller sambons spermier eller med kvinnans eget ägg och donerade spermier. Behandlingar får alltså utföras när kvinnan är gift, registrerad partner eller sambo men däremot inte när kvinnan är ensamstående. Frågan är om det är motiverat att upprätthålla denna begränsning. Att bli full massage and sex är för många människor en viktig del av livet.

Det är angeläget att det finns möjligheter även för ofrivilligt barnlösa att få barn och att lagstiftningen som reglerar dessa möjligheter utvecklas i takt med samhället i övrigt. Att få barn är dock ingen rättighet. Strävan att tillgodose en persons önskan att få barn måste alltid ske med barnets bästa i fokus. Barnets bästa ska i enlighet med konventionen om barnets rättigheter barnkonventionen beaktas vid alla beslut som rör barn. Synen på reproduktion och assisterad befruktning har förändrats över tid, vilket kan ses som ett resultat av ny kunskap och förändringar assisterad befruktning för ensamstående kvinnor samhälleliga normer och värderingar.

Assisterad befruktning är numera en etablerad behandlingsform i Sverige och möjligheten till sådan behandling har successivt utvidgats. En utgångspunkt vid tidigare överväganden om assisterad befruktning, som har handlat om pars möjlighet till sådan behandling, har varit att det blivande barnet ska assisterad befruktning för ensamstående kvinnor två rättsliga föräldrar från födseln.

Samhälleliga normer och värderingar om föräldraskap och familj har dock förändrats över tid, assisterad befruktning för ensamstående kvinnor.

Dagens Nyheter

Familjer kan se ut på olika sätt och många barn växer i dag upp i andra familjekonstellationer än den traditionella kärnfamiljen. För ensamstående kvinnor var adoption länge den enda möjligheten att bli förälder. De senaste åren har det blivit allt vanligare att ensamstående kvinnor åker utomlands för att bli föräldrar genom assisterad befruktning. Barn i Sverige växer alltså genom samhällets försorg i allt större utsträckning upp med en rättslig förälder från assisterad befruktning för ensamstående kvinnor.

Att barnet har en rättslig förälder i stället för två innebär en ökad social och ekonomisk sårbarhet för barnet, t. Det innebär dock inte att barnet generellt bechterews sjukdom symtom kvinnor har sämre uppväxtvillkor än barn som har två föräldrar från födseln. Forskningen på området är begränsad men tyder på att de barn som har tillkommit genom assisterad befruktning av ensamstående kvinnor har lika goda uppväxtvillkor som barn som växer upp med två föräldrar.

Det finns alltså inte skäl att anta något annat än att ensamstående kvinnor som har fått barn med hjälp av assisterad befruktning generellt sett kan erbjuda barn en god uppväxtmiljö och tillgodose de behov av omsorg och omvårdnad som barnen kan ha. En möjlighet för ensamstående kvinnor att få tillgång till assisterad befruktning inom svensk hälso- och sjukvård skulle också, som bl.

Rädda Barnen påpekar, leda till att barnets rätt att få kunskap om sitt genetiska ursprung stärks. När en assisterad befruktning utförs på en assisterad befruktning för ensamstående kvinnor utomlands är vasaloppet kvinnor vanligt att givaren är anonym. Ett barn som har kommit till med ett donerat ägg eller donerade spermier inom svensk hälso- och sjukvård har däremot, när han eller hon uppnått tillräcklig mognad, rätt att få del av de uppgifter om givaren som finns antecknade i en särskild journal.

En givare har alltså ingen möjlighet att vara anonym. Socialnämnden är också skyldig att hjälpa barnet att ta reda på om det finns några uppgifter antecknade. I sammanhanget kan nämnas att frågan om barnets rätt till kännedom om sitt ursprung kommer att behandlas i utredningens slutbetänkande.

Sammantaget gör regeringen bedömningen att det inte längre kan anses motiverat att ha ett generellt hinder mot assisterad befruktning för ensamstående kvinnor. Insemination och befruktning utanför kroppen inom svensk hälso- och sjukvård bör alltså få utföras också när en kvinna är ensamstående, dvs, assisterad befruktning för ensamstående kvinnor.

Regeringens, liksom utredningens, förslag avser bara ensamstående kvinnor. Inom ramen för detta lagstiftningsärende är det därför assisterad befruktning för ensamstående kvinnor möj. Sveriges Kommuner och Landsting och Östergötlands läns landsting anser att effekterna ur ett barnperspektiv bör analyseras innan ställning tas bmi kvinna normal om personer som har ändrat könstillhörighet från kvinna till man och som har behållit sin fortplantningsförmåga s.

KtM-personer i en parrelation omfattas dock redan i dag av reglerna om assisterad befruktning genom att det kan göras en analog tillämpning av reglerna. När steriliseringskravet vid ändring av könstillhörighet avskaffades uttalades att befintliga bestämmelser och principer i bl. Det finns därför inte skäl att göra en särskild analys på grund av att KtM-personer nu ges möjlighet till assisterad befruktning som ensamstående.

RFSLRiksförbundet för sexuell upplysning RFSU och Västerbottens läns landsting anser att förslagen till lagändringar bör göras könsneutrala och att begreppet ensamstående eller ensamstående person därför bör användas i stället för begreppet ensamstående kvinna. Enligt regeringens mening är det viktigt att sträva efter en könsneutral utformning av regler.

Utredningen ska i sitt slutbetänkande ta ställning till om ordningen med en analog i stället för direkt tillämpning av gällande regler kan medföra problem vid tillämpningen av olika författningar och föreslå de följdändringar som behövs. Det är därför inte lämpligt att överväga frågan inom ramen för detta lagstiftningsärende.

Dalarnas läns landstingJuridiska fakultetsnämnden vid Uppsala universitet och Örebro läns landstinganser att frågan om assisterad befruktning för ensamstående kvinnor hör ihop med de frågor som utredningen ska behandla i slutbetänkandet och att frågorna därför bör behandlas i ett sammanhang.

Även om en del av de frågor som kvarstår för utredningen att överväga kan ha betydelse för frågan om assisterad befruktning för ensamstående kvinnor, är sambandet inte sådant att det är nödvändigt att behandla frågorna i ett sammanhang. Det är vidare angeläget att ensamstående kvinnor får möjlighet till assisterad befruktning så snart som möjligt. Enligt regeringens bedömning är det därför inte lämpligt att avvakta med förslagen till dess att utredningen har presenterat sitt slutbetänkande.

Regeringens förslag: Ensamstående kvinnor ska få tillgång till assisterad befruktning på samma villkor som i dag gäller för par. Det innebär bl. Behandlingen får utföras endast om det kan antas att det blivande barnet kommer att växa upp under goda förhållanden. Om en insemination eller befruktning utanför kroppen vägras, får den ensamstående kvinnan begära att Socialstyrelsen prövar frågan.

MASSAGE CENTER IN KARACHI

Vid befruktning utanför kroppen ska assisterad befruktning för ensamstående kvinnor eget ägg användas. En givare av spermier till insemination ska vara myndig. Givaren ska lämna ett skriftligt samtycke till att spermierna får användas för insemination.

Samtycket får återkallas fram till dess att insemination skett. Remissinstanserna: De flesta remissinstanser tillstyrker förslagen eller har inga invändningar mot dem. Flera remissinstanser, bl. Barnombudsmannen, Jönköpings läns landsting, SocialstyrelsenSveriges.

Kommuner och Landsting och Sveriges Psykologförbundanser att prövningen av om det är lämpligt att en ensamstående kvinna genomgår en assisterad befruktning bör förstärkas, t. Stockholms läns landsting anser att även ett ägg som inte är kvinnans eget bör kunna användas vid befruktning utanför kroppen av en ensamstående kvinna.

Gävleborgs läns landsting och Uppsala läns landstingbetonar vikten av att Socialstyrelsen tar fram nya riktlinjer för hur utredningar av ensamstående ska göras som underlag för bedömningen av lämpligheten att bli förälder. Prövningen inför en behandling ska genomföras i enlighet med elly griffiths en kvinna i blått regler som gäller för par. När samhället medverkar vid tillkomsten av ett barn har samhället också ett ansvar för att barnet får förutsättningar att växa upp under så goda förhållanden som möjligt.

Inför en assisterad befruktning med donerade könsceller måste därför makarna, de registrerade partnerna eller samborna genomgå en särskild prövning. Vid prövningen ska en läkare bedöma om det med hänsyn till makarnas, partnernas eller sambornas medicinska, psykologiska och sociala förhållanden är lämpligt att behandlingen äger rum.

Läkarens bedömning bör utgå från parets möjlighet och förmåga att fungera som föräldrar under barnets hela uppväxt. I prövningen av parets psykologiska och sociala förhållanden bör en yrkesutövare med beteendevetenskaplig kompetens delta SOSFS Vid assisterad befruktning av ensamstående kvinnor kommer donerade spermier att användas.

Inför en sådan behandling bör det därför, på samma sätt som i andra fall av assisterad befruktning med donerade könsceller, krävas en prövning av om det är lämpligt att behandlingen genomförs.

Prövningen bör, liksom den prövning som gäller för par, syfta till att säkerställa att det blivande barnet växer upp under goda förhållanden. Flera remissinstanser anser att den särskilda prövningen för ensamstående kvinnor bör förstärkas, t. Det kan visserligen komma att finnas likheter mellan ensamadoptanters medgivandeutredning inför beslut om internationell adoption och prövning inför assisterad befruktning av ensamstående kvinnor.

En medgivandeutredning inför adoption innebär dock en mer omfattande prövning än den prövning som görs inför en assisterad befruktning med donerade könsceller. Som utredningen påpekar ger resultatet av befintlig forskning assisterad befruktning för ensamstående kvinnor heller stöd för att det behöver införas några särskilda regler om prövningen för ensamstående kvinnor.

Enligt regeringens mening bör därför prövningen inför en behandling, på samma sätt som prövningen för par, omfatta kvinnans medicinska, psykologiska och sociala förhållanden. Beslutet om huruvida en behandling ska tillåtas eller inte bör, på samma sätt som i andra fall av assisterad befruktning med donerade könsceller, baseras på en helhetsbedömning i det enskilda fallet.

I sammanhanget kan nämnas att frågan om prövningen generellt, dvs. Prövningen inför en assisterad befruktning av en ensamstående kvinna ska avse kvinnans förmåga att som ensam förälder tillgodose barnets behov. Detta innebär att större vikt kan behöva fästas vid t.

Det kan också innebära att särskild vikt bör fästas vid det sociala nätverket. Ett socialt nätverk kan ge kvinnan möjlighet till stöd och avlastning i föräldraskapet och innebär också en ökad social och ekonomisk trygghet för barnet, särskilt om modern blir sjuk eller avlider.

Prövningen inför en assisterad befruktning av ensamstående kvinnor kan alltså se något annorlunda ut än motsvarande prövning för par. Nyheter 24 JUL Vårdval med mer generösa regler, nya lösningar för personalinflytande och ekonomisk kompensation till privata hälsocentraler.

Det är några av förändringarna som är på gång i de regioner där Alliansen tagit över makten. Men i många fall hämmas de politiska ambitionerna av svag ekonomi och en ovana vid att regera, assisterad befruktning för ensamstående kvinnor.

Debatt 24 JUL Universitet och högskolor står för den största klimatbelastningen av svenska statliga myndigheter, konstaterar Anna Holst och medförfattare. Vetenskapssamhället bör kalibrera sin etiska kompass noga. Skapar forskarnas flygresor verkligen värden som överstiger kostnaderna i klimatbelastning?

Kultur 24 JUL Epilepsi var en gåtfull sjukdom i slutet på talet. Få kände till kosovare asllani den franske författaren Gustave Flaubert led av den — hans epilepsi var något av en familjehemlighet som ömsom sporrade, ömsom hämmade hans kreativitet. Shala Ghaderi Berntsson, docent, och Anne Marie Landtblom professor i neurologi, berättar om Flauberts liv med diagnosen.

Ett nationellt sammanhållet vaccinationsregister är av största vikt för såväl individen som vaccinatörer och berörda myndigheter, skriver Helena Palmgren och medförfattare. Nyheter 23 JUL För att säkerställa att alla patienter ska få sin vård i tid kommer Region Stockholm att erbjuda vissa patienter strålbehandling i Finland.

Översikt 23 JUL Den kliniska bilden vid hypotyreos, som är en endokrin folksjukdom, varierar från ospecifika symtom till livshotande myxödem med uttalad känslighet för läkemedel, konfu­sion, areflexi och megakolon. Under senare år har förskrivning av syntetiskt sköld­körtelhormon levo­tyroxin ökat markant, mest vid lindriga former. Författarintervjun 23 JUL Jan Calissendorff, överläkare vid Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm, presenterar i en översiktsartikel ny forskning om folksjukdomen hypotyreos.

Nyheter 23 JUL Enligt en ny studie sprider sig resistenta malariaparasiter snabbt i länder i Sydostasien. Det rapporterar Vetenskapsradion. Debatt 22 JUL När Sveriges ortopeder avstår från att erbjuda patienter med höftartros ytersättningsproteser handlar de i enlighet med vetenskapliga fynd och beprövad erfarenhet — och assisterad befruktning för ensamstående kvinnor följer nationella och internationella rekommendationer.

Det framhåller representanter för Svensk ortopedisk förening. Nyheter 22 JUL AT-läkare larmar nu om att den pressade situationen för psykiatrin inom NU-sjukvården medför negativa konsekvenser för både vården och för läkarnas utbildning. Aloe vera massage lotion rapporterar P4 Väst.

De anser att fynden — som nu publiceras i New England Journal of Medicine — manar till försiktighet vid utvecklingen av genterapier mot ALS. Översikt 22 JUL Azoospermi förekommer hos ca 1 procent av assisterad befruktning för ensamstående kvinnor manliga befolkningen. Icke-obstruktiv azoospermi  är den mest allvarliga formen. Sannolikheten att finna spermier hos män i denna grupp är 35—60 procent. Mikro-TESE är en nyintroducerad »icke-blind« operationsmetod, där man med hjälp av operationsmikroskop utför riktade testikelbiopsier från områden med störst sannolikhet för påvisande av spermieförekomst.

Organisationen riktar samtidigt kritik mot att EU driver en politik som bidragit till att människor drunknat på väg över havet. Läs om inseminationer, IVF, äggdonation och embrydonation! Vi stöder Femmis. Femmis på Facebook. Senast på bloggen. Vice ordförande Elin i NLT juni 10, Enligt min mening finns det ingen anledning för regeringen att låta frågan dra ut längre på tiden. Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande fråga till socialministern:.

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att ensamstående kvinnor ska få tillgång till assisterad befruktning inom den svenska sjukvården?

Svar på fråga.

Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor [PUNIQRANDLINE-(au-dating-names.txt)