Kvinnor 

Kvinnor som slår män

Ronak 0 comments

Vi vill inte på något sätt att samhället ska minska stödet för utsatta kvinnor, tvärtom så har många av oss varit och är mycket aktiva i den kampen. Det är vanligare att män som utsätts för våld i nära relationer uppger att de har utsatts för psykiskt snarare än fysiskt våld. Men det är undantagen som bekräftar regeln — och det gäller att inte förväxla undantaget med regeln. Det är våld som i liten grad medför fysiska skador.

Kvinnor som slår män [PUNIQRANDLINE-(au-dating-names.txt)

Varje dag utsätts män för våld av sin partner. Det anmäls i snitt mer än fem fall av misshandel mot män i nära relation varje dag.

50 ÅRS TAL KVINNA

Antalet faktiskt utsatta är säkerligen betydligt större då mörkertalet anses vara mycket stort, något som syns tydligt om man jämför utsattheten i brottsofferundersökningar och de anmälda brotten. Trots att det finns många drabbade, är våld i nära relation mot män något som det sällan pratas om. Det gör i sin tur att de som drabbas många gånger har ännu svårare att prata om sin utsatthet.

Kvinnor som drabbas av våld i nära relation är fortfarande ett mycket stort problem med ett snitt på hela 28 anmälda fall per dag, som måste fortsätta angripas med både näbbar och kvinnor som slår män.

Samhället har också tagit många initiativ till att försöka skydda de utsatta kvinnorna. Av de åtgärder som har vidtagits kan nämnas bland annat en bättre utbildning av representanter för rättsväsendet, öppnandet av kvinnojourer, kvinnor som slår män, skyddade boenden och möjligheten att söka bidrag från Socialstyrelsen för att arbeta med frågorna. Den visade att drygt 9 procent av kvinnorna och knappt 2 procent av männen hade utsatts för allvarligt fysiskt våld.

Cirka tio gånger fler kvinnor än män hade utsatts för sexuellt våld av en partner 5,5 respektive 0,5 procent. En kartläggning gjord av Brottsförebyggande rådet visade att en av sex personer som utsätts för våld i nära relationer i Sverige är en man.

En annan kartläggning från Brå visade att kvinnor och män i lika stor utsträckning varit utsatta för våld i nära relation under det studerade året, Även om utsattheten under verkade jämnt fördelad mellan kvinnor och män i kartläggningen var det vanligare att kvinnor utsatts för grövre våld och hade betydligt större behov av hjälp och stöd, framför allt sjukvård.

De var också mer återkommande utsatta för fysiskt och psykiskt våld i en nära relation än män var. En nationell kartläggning "  Nordisk forskning visar att män framför allt anmäler våld de utsatts för av en partner om våldet är återkommande och allvarligt. Detta stämmer överens med svenska undersökningar, som visar att relationen till gärningspersonen och graden av våld har betydelse för om brottet polisanmäls eller inte.

De som arbetar med sådana här personer säger att männen nästan alltid får ångest av att de slår, men att de inte kan kontrollera sig själva. Givetvis finns det psykopat-undantag. Men de är få. Den ideologiska blockeringen har inneburit flera förlorade kvinnor som slår män i kampen mot relationsvåld.

Förvisso har det funnits stödprogram länge, både inom och utanför Kriminalvården, som enligt utvärderingar har gett goda resultat. Men det sker i alldeles för liten skala. Det finns mycket som inte stämmer överens med de stereotypa könsrollerna. I Sverige genomförde Peter Gill och Carita Remahl en stor enkätstudie som publicerades och vars resultat i stort överensstämd med de internationella undersökningarna. Dessutom visade resultatet att kvinnan var den som oftast tog initiativet till våldet, det kvinna inför rätta dreamfilm säga att det var kvinnan som slog först.

Det finns hur många exempel som helst på förskolan små vänner kvinnor som i sitt våldsutövande beter sig som män. Idag skolas även kvinnor in i en våldskultur. Det enda våld som enligt brottsstatistiken ökar är det våld som kvinnor utövar, säger Peter Gill, våldsforskare och professor vid Högskolan i Gävle.

FÖRSKOLAN SMÅ VÄNNER

Kvinnors våld följer samma mönster som det klassiska manliga våldet. Det sker framförallt i samband med alkohol, krogbesök eller fest. Men en liten del av det sker i parrelationer.

Det har blivit en slags jämlikhet i våldsutövandet, säger Gill.

Mäns utsatthet för våld i nära relationer

När han och forskarkollegan Carita Remahl publicerade sina resultat ledde det till en debatt där resultaten, enligt Peter Gill, förnekades av feministiska forskare. Det har florerat flera felaktiga kvinnor som slår män på hur stor andel av kvinnorna som varit utsatta för misshandel av sina män, säger Gill. Enander menar att man drar alltför långtgående slutsatser av resultaten i de enkätundersökningar som använder CTS. Men när man tittar på hur våldet ser ut är det väldigt annorlunda.

Gjorde allt för att dölja partnerns misshandel - Malou Efter tio (TV4)

Det är unga kvinnor som utför våldet, det är sällan upprepat på det sätt som mäns våld är, det leder inte till allvarliga fysiska eller psykiska konsekvenser, det är väldigt få män som upplever att de blir rädda för våldet och det handlar inte om att på samma sätt försöka kontrollera mannen, säger Viveka Enander och fortsätter:.

Men det är undantagen som bekräftar regeln — och det gäller att inte förväxla undantaget med regeln. Viveka Enander menar att studiernas genomslag har fått flera konsekvenser.

Enander säger att det har lett till att många kvinnliga brottsoffer blivit felaktigt arresterade. Att stanna kvar för länge trots dåliga och hälsofarliga omständigheter är för övrigt inget som misshandlade kvinnor är ensamma om.

De flesta stannar kvar på arbetsplatser där de vantrivs, blir mobbade kvinnor som slår män får usel lön, fortsätter anpassa sig efter chefstyranner, utför arbetsuppgifter som är farliga för både miljön och den egna hälsan etcetera.

Precis kvinnor inom islam i andra parrelationer börjar även förhållanden som slutar i misshandel med förälskelse och kärlek. Våldet kommer inte i början av relationen, när det skulle vara lätt att dra sig ur, utan först när förhållandet är väl etablerat och mannen redan har ett visst grepp om kvinnan.

Män som senare visar sig vara våldsamma kvinnor som slår män i inledningsfasen framstå som ovanligt ömsinta, snälla och omtänksamma.

KELLY COSTA SHEMALE

Länkstig Hem Här finns kunskap Varför stannar hon. Varför stannar hon.

Kvinnor som slår män [PUNIQRANDLINE-(au-dating-names.txt)