Och 

Kvinnor och män ska ha lika lön

Telinduil 1 comments

Detta får dock inte stå i vägen för en rättvis politik — när kvinnorna äntligen har kommit ikapp och gått om männen sett till kunskapskapital ska de också få ersättning för detta. Vi kan dock konstatera att kampen för lika lön och en uppvärdering av kvinnors insatser fortfarande är på agendan. Med oro för vidare försämringar kommer nu kvinnorna inom folkskolan att organisera sig. I genomsnitt skiljer det 3,6 miljoner i arbetslivsinkomst mellan en genomsnittlig man och en genomsnittlig kvinna. Linas blogg handlar om hur hon tänker och gör för att inte missa kvinnorna och de kvinnliga perspektiven i sin historieundervisning.

Kvinnor och män ska ha lika lön [PUNIQRANDLINE-(au-dating-names.txt)

Den var dyr och det var besvärligt att inte i samma utsträckning kunna använda barn som arbetskraft. För att hantera motståndet instiftas småskolor, vilka ska ligga nära hemmen. På småskolorna arbetade framför allt lågutbildade kvinnliga ungdomar eftersom de var billiga att anställa.

Det fanns två vinster med detta: kvinnor fick in en fot i det svenska skolsystemet och motståndet mot skolorna minskade. Kvinnors undervisning av små barn var inget nytt, det fanns en lång tradition av detta. Det nya är titeln lärarinnor, vilket kvinnor och män ska ha lika lön undervisande kvinnor från år kommer att få kalla sig.

Småskolan swingers coffee shop en succé. Den är både billig och bildande. I och med den nya yrkestiteln händer det något för kvinnor inom lärarbanan. Man vill inte att småskolans personal, som är billig i drift, ska konkurrera ut folkskolans examinerade lärare.

Många familjer fortsätter dessutom skicka sina äldre barn till småskolan, eftersom den ligger närmare. Staten sätter tydliga gränser mellan småskolan och folkskolan, där småskolan hamnar i en klart underordnad position.

Kvinnor borde inte tjäna lika som män

Småskolans lärarinna blev en del av ett lärarproletariat. Hon levde under miserabla förhållanden och saknade ända fram till sekelskiftet såväl minimilön som pension och uppsägningstid. Hon tjänade klart mindre än andra yrkesarbeterskor och behövde ofta ha ett extraarbete. Inom folkskolan var inte heller kvinnans närvaro ovanlig. Hon ansågs lämplig för undervisning utifrån sin kvinnliga natur och medelklasskvinnan hade dessutom bra moral.

Medelklasskvinnan hade sedan länge arbetat som guvernant.

VASALOPPET FÖR KVINNOR

År fastslogs det att kvinnor skulle anställas inom folkskolan, trots att hon då skulle konkurrera mot männen. Hon fick dock inte leda skolan. Ur ett arbetsgivarperspektiv var kvinnans närvaro bra eftersom lönerna hölls nere. Spänningarna mellan män och kvinnor inom folkskolan kommer att växa.

Konkurrensen och lönefrågan skapar splittringar. Inom småskolan fanns grupper av kvinnor som arbetade organiserat för att uppnå pension, högre lön, arbetsbostad och dylikt. Här var splittringen inte densamma som inom folkskolan. Inom folkskolan uppstod konflikten framför allt mellan kvinnliga och manliga lärare. Lärarnas arbetsmarknad var könssegregerad. Det ansågs att män och kvinnor var lämpade inom olika ämnesområden utifrån deras könsspecifika egenskaper.

Fram till åtnjöt män och kvinnor inom folkskolan förhållandevis lika förutsättningar.

F! brinner för jämställda löner

Dock ser man då hur löneskillnaderna började öka och det diskuteras ett giftermålsförbud. Med oro för vidare försämringar kommer nu kvinnorna inom folkskolan att organisera sig. Kvinnor på styrande positioner minskar i antal, trots att antalet kvinnliga folkskollärare ökar.

GÄRNINGSMANNEN ÄR EN KVINNA

Vidare var också hennes karriärmöjligheter stängda och hon hade inga möjligheter att gå vidare till högre lärartjänster inom skolan. Samtidigt minskar tillströmningen av manliga lärare, något man vill motverka. Den nya lagen började gälla i måndags, kvinnor och män ska ha lika lön ska leda till att löneklyftan har upphört senast Både Island och USA har lagstiftat om jämställda löner redan på talet.

Nu stockholm backpage escort Island ett steg till för att det ska bli så i verkligheten. Företag och myndigheter måste bevisa att de ger kvinnor och män lika mycket betalt för samma arbete. Enligt den nya lagstiftningen kommer de som sysselsätter minst 25 personer att få statlig certifiering för sin lönepolicy.

De som misslyckas att bevisa att lönerna är lika mellan kvinnor och män, kan dömas till böter. Det blir som en sorts miljömärkning, fast det gäller löneskillnader mellan könen. Det är ungefär samma sak. Små företag får längre tid på sig än stora företag att genomföra reglerna. Den statliga certifieringen kommer att ske i etapper beroende på storleken på företagen. Parlamentet beslutade om lagen Målet är att lönegapet ska ha upphört senast Skicklighet och samarbetsförmåga är exempel på vanliga bedömningskriterier.

Du använder en gammal webbläsare som är osäkra och inte stöds längre

Det finns också andra orsaker till löneskillnader som anses sakliga. Det kan handla om att en omplacerad arbetstagare får behålla sin gamla lön eller att man i ett bristyrke måste betala mer än som egentligen är motiverat, därför att det är enda sättet att få en tjänst besatt med en kompetent person. Om följden då blir att redan anställd personal med samma kompetens har lägre lön för samma arbete, måste du som chef i de kommande lönerevisionerna sträva efter en utjämning.

I den årliga lönekartläggningen ska det finnas sakliga förklaringar till löneskillnader mellan kvinnor och män som har lika eller likvärdigt arbete. Finns det löner som behöver korrigeras av jämställdhetsskäl tas det upp i den handlingsplan för jämställda löner som arbetet med kartläggning och analys av löneskillnader ska utmynna i.

Kvinnor och män ska ha lika lön [PUNIQRANDLINE-(au-dating-names.txt)